ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ว21101)

Published มีนาคม 22, 2014 by krusomrian

Originally posted on Junchai's Blog:

ข้อสอบชุดที่ 2

1.  คลอโรพลาสต์ทำหน้าที่อะไร

ก.  ลำเลียงอาหาร                                            ข.  ขับถ่ายของเสีย

ค.  สร้างคาร์โบไฮเดรต                                   ง.  ควบคุมการทำงานของเซลล์

2.  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีนิวเคลียสหลายอัน (1)  เซลล์บางชนิดไม่มีนิวเคลียส (2)  ได้แก่เซลล์ใด

ก.  ไข่กบ  ไข่มด                                             ข.  ปลาฉลาม  ไข่นกยูง

ค.  เซลล์บุผิวหนัง  เซลล์พืช                           ง.  สาหร่ายสีเขียว  เม็ดเลือดแดง

3.  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์  มีบางอย่างเหมือนกันคืออะไร

ก.  ผนังเซลล์               ข.  คลอโรฟิลล์                        ค.  คลอโรพลาสต์                   ง.  เยื่อหุ้มเซลล์

4.  เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อนำมาแช่ในน้ำกลั่น  เซลล์อะไรจะแตกง่ายกว่ากัน

ก.  เซลล์พืชเพราะมีผนังเซลล์                         ข.  เซลล์สัตว์เพราะไม่มีคลอโรพลาสต์

ค.  เซลล์สัตว์เพราะไม่มีคลอโรพลาสต์           ง.  เซลล์พืชเพราะเยื่อหุ้มเซลล์เปราะกว่า

5.  เซลล์คุมเป็นทางผ่านเข้าออกของอะไร

ก.  น้ำและอาหาร                                             ข.  น้ำตาลกลูโคส

ค.  ก๊าซและไอน้ำ                                            ง.  อาหารและก๊าซ

6.  พืชส่วนมากมีปากใบอยู่ในด้านไหนของใบ

ก.  ด้านล่างของใบหรือท้องใบ                        ข.  บริเวณก้านใบที่มีอยู่ทั้งหมด

ค.  ด้านบนของใบที่เรียกว่าหลังใบ                 ง.  ด้านขอบที่อยู่ริมใบทั้งหมด

7.  การออสโมซีสต่างจากการแพร่อย่างไร

ก.  ออสโมซีสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆ

ข.  การแพร่เกิดจากสารเคลื่อนที่จากโมเลกุลมากไปสู่โมเลกุลน้อย

ค.  การแพร่ไม่ต้องผ่านเยื่อบางๆ  ก็ได้  แต่การออสโมซีสต้องผ่านเยื่อบางๆ

ง.  ถูกทุกข้อ

8.  ข้อใด  ไม่ใช่  หลักการแพร่

ก.  การละลายของสี                                        ข.  การได้กลิ่นน้ำหอม

ค.  ลูกเหม็นไล่แมลงสาบ                                ง.  การไหลของน้ำไปตามท่อ

9.  ความเข้มข้นของน้ำในเซลล์รอบๆ  ท่อลำเลียงน้ำ  จะเป็นอย่างไร  เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของน้ำ  ในท่อลำเลียง

ก.  เซลล์ท่อลำเลียงน้ำ  มีความเข้มข้นมากกว่า

ข.  ความเข้มข้นระหว่างเซลล์ทั้งสองเท่ากัน

ค.  เซลล์รอบๆ  ท่อลำเลียงน้ำมีความเข้มข้นมากกว่า

ง.  ไม่มีข้อถูกต้อง

10.  เมื่อนำต้นเทียนแช่รากในน้ำหมึกแดง  ทิ้งไว้ค้างคืนจะเห็นสีแดงผ่านจากรากไปสู่ลำต้น  เพราะเหตุใด

ก.  น้ำหมึกแดงออสโมซีสเข้าทางรากขึ้นไปสู่ลำต้น

ข.  น้ำหมึกแดงออกโมซีสเข้าทางท่อลำเลียงน้ำไปสู่ใบ

ค.  น้ำหมึกแดงออสโมซีสเข้าทางรากและแพร่ไปสู่ลำต้น

ง.  น้ำหมึกแดงแพร่เข้าทางราก  และออสโมซีสไปสู่ลำต้น

View original

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.